ناوشکن آمریکایی، پایگاه دریایی کره جنوبی را ترک کرد


تهران- ایرنا – نیروی دریایی کره جنوبی از ترک کردن ناوشکن پشتیبانی آمریکایی مجهز به سیستم جنگی که در پایگاه دریایی کره جنوبی واقع در جزیره ججو مستقر شده بود خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275084/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF